Show simple item record

dc.contributor.advisorИлић, Зоран
dc.creatorЦаро-Петровић, Виолета
dc.date.accessioned2016-01-11T16:03:28Z
dc.date.accessioned2016-01-15T13:13:59Z
dc.date.accessioned2018-12-18T16:42:21Z
dc.date.available2016-01-11T16:03:28Z
dc.date.available2016-01-15T13:13:59Z
dc.date.available2018-12-18T16:42:21Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/4123
dc.identifier.urihttp://r.istocar.bg.ac.rs/handle/123456789/578
dc.description.abstractУ Србији, као и у већини европских земаља, јагњеће месо представља основни циљ овчарске производње. Без обзира на такву оријентацију, садашња продукција не може да задовољи потребе. Најефикаснији пут за унапређење производње јагњећег меса је примена укрштања оваца, али тај метод се у нашој земљи не примењује. Један од разлога је недостатак проверених сазнања о томе. Сагледавајући наведене чињенице, предмет ових истраживања биће примена дворасног и трорасног система укрштања оваца и испитивање њиховог утицаја на развој масе тела јагњади, конзумирање и конверзију хране од рођења до залучења, као и на квантитет и квалитет меса јагњади чистих раса и мелеза. Тиме би се на научној основи разјасниле поменуте дилеме управо на популацијама оваца које су најинтересантније за Србију. Истраживања су обављена на подручју Старе планине-пиротски крај и у Институту за сточарство, Београд Земун, током 2010, 2011 и 2012. године. Материјал за истраживање чине следећи генотипови оваца:а) Чисте расе: пиротска праменка (P) и виртембершка овца (W) б) Мелези: дворасни F1(пиротска праменка x виртембершка овца) (PxW), трорасни F1(пиротска праменка x виртембершка овца) x ил де франс (PxWxF). Резултати истраживања су показали да је маса тела јагњади при рођењу била је највећа код виртембершке расе 4,48 кг, следе их младунци трорасних мелеза 4.35 кг. На трећем месту по фенотипској експресији порођајне масе се налазе дворасни мелези 4.17 кг. Најмању масу тела при рођењу су имала јагњад пиротске праменке, која је износила 3,65 кг. Систем укрштања није имао утицај на масу тела јагњади при рођењу, док је генотип испољио свој ефекат на порођајну масу тела јагњади (P˂0,01). Највећу масу тела са 90 дана су остварила јагњад из трорасног система укрштања, 32,19 кг. На другом месту су јагњад расе виртемберг 27,70 кг. Јагњад из дворасног система укрштања су постигла завршну масу тела од 26,55 кг. Најмању завршну масу тела, остварила су јагњад пиротске праменке 21,96 кг. Постоји врло сигнификантан ефекат фиксних фактора (P<0,01) на масу тела јагњади при рођењу, са 30, 60 и 90 дана узраста. Конверзија хране и хранљивих материја је била најповољнија код трорасних мелеза (1294 г сена, 1653 г концентрата, 421 г протеина и 17,8 МЈNЕ). Највећи рандман топлог (58,75% мушки и 58,84% женски), апсолутни удео јестивих делова клања, удео бута и бубрежњака (меса I категорије), удео мишићног ткива, вредности масе дужине и површине МLD, најмањи дијаметар мишићног влакна, имају јагњад из трорасног система укрштања. У погледу хемијско технолошких својстава, показало се да је садржај воде највећи код дворасних мелеза (76,30% мушки и 77,30% женски), Најмањи садржај воде регистрован је у месу трорасних мелеза (74,13% мушки и 73,38% женски). Све разлике, осим између праменке и дворасних мелеза су биле и статистички врло сигнификантне (Р<0,01). Највећи садржај интрамускуларне масти, протеина, губитак масе кувањем и печењем, имају трорасни мелези. Код сензорних својстава, најбоље оцене за мекоћу (4,58 мушки и 4,60 женски) и сочност (4,67 мушки и 4,61 женски), добили су узорци меса трорасних мелеза, док су у погледу укуса (4,96 мушки и 4,87 женски) и ароме меса (4,95 мушки и 4,92 женски), на првом месту јагњад пиротске праменке. Месо јагњади виртембершке расе је добило далеко најслабије оцене сензорних својства.sr
dc.description.abstractIn Serbia, as in most European countries, lamb is the main objective of sheep production. Regardless of this orientation, the current production cannot meet the needs of our country and the opportunities for export of male lamb. The most effective way to improve the production of lamb meat was the application of sheep crossing. Whereas worldwide were given a particular attention to this. In crossing of is the use of additive effects of genes by heterosis and non-additive gene through complementary. In doing so the decisive role to the genotype is the system of crossing. Taking into consideration the above facts, the subject of these investigations will be the application of two-breed and three-breed crossing systems of sheep and examining their influence on the development of body weight of lambs, consumption and feed conversion ratio from birth to weaning, as well as the quantity and meat quality of pure breeds and crossbreeds. Thereby, based on scientific research clarifying the aforementioned dilemmas just the sheep population that are most interesting to Serbia. Investigations were carried out in the area of Stara Planina-Pirot and the Institute for Animal Husbandry, Belgrade Zemun, in years 2010, 2011 and 2012. The material for research comprises with the following genotypes of sheep: a) The pure breeds: Pirot pramenka (P) and Wurttemberg sheep (W) b) Crosses: two breed F1 (Pirot pramenka x Wurttemberg sheep) (PxW), three breed F1 (Pirot pramenka x Wurttemberg sheep) x Ile de France (PxWxF).The body weight of lambs at birth was highest in Wurttemberg breeds 4.48 kg, followed by the three-breed crosses (PxWxF) 4:35 kg. Third in phenotypic expression of birth weight are the two breed crosses (PxW) 4:17 kg. The lowest body weight at birth had the lambs of Pirot Pramenka, which weighed 3.65 kg. System of crossing had no effect on body weight of lambs at birth, while genotype showed its effect on the birth weight of lambs (P ˂ 0.01). The highest body weight at 90 days are achieved lambs from the three-breed crossing system (PxWxF), 32,19 kg. In second place was lambs Wuerttemberg, 27.70 kg. The lambs from the two-breed crossing system PxW) have achieved the final body weight of 26.55 kg. The lowest final body weight, was attained by the lambs Pirot Pramenka, 21.96 kg. There is highly significant effect of fixed factors (P <0.01) on the body weight of lambs at birth, with 30, 60 and 90 days of age. The conversion of food and nutrients was cheapest in the three-breed crossbred (1294 g of hay, 1653 g of concentrate, 421 g protein, and 17.8 MJNE). The highest yield of warm carcass (58.75% male and 58.84% female), the absolute share of the edible parts of the slaughter, the proportion of thigh and sirloin (meat category), the share of muscle tissue, the values of mass, length and MLD area, the smallest diameter of the muscle fibers have lambs from three-breed crossing system. With regard to the chemical and technological properties, it can be terminated that the water content is highest in the two-breed crossbred (76.30% male and 77.30% female), The minimum water content was recorded in the three-breed crossbred meat (74.13% male and 73.38% female). All the differences, except between Pramenka and two-breed crossbred were statistically highly significant (P <0.01). The highest content of intramuscular fat, protein, weight loss cooking and baking has the three-breed crossbreds. In sensory properties, the best score for its softness (4.58 male and 4.60 female) and juiciness (4.67 male and 4.61 female), obtained the samples the meat of three-breed crossbred, whereas in terms of taste (4.96 male and 4.87 female) and flavor of meat (4.95 male and 4.92 female), the lambs of Pirot Pramenka got the first place. The meat of lambs Wurttemberg breeds received the weakest ratings of sensory properties.en
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Приштини - Косовска Митровица, Пољопривредни факултет, Лешак
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31053/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Приштини - Косовска Митровица
dc.subjectovce
dc.subjectukrštanje
dc.subjectrazvoj jagnjadi
dc.subjectprinos mesa
dc.subjectkvalitet mesa
dc.subjectsheep
dc.subjectcrossbreeding
dc.subjectdevelopment lambs
dc.subjectmeat yield
dc.subjectmeat quality
dc.titleУтицај генотипа и система укрштања оваца на неонатални развој квантитет и квалитет меса јагњадиsr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractIlić, Zoran; Caro-Petrović, Violeta; Uticaj genotipa i sistema ukrštanja ovaca na neonatalni razvoj kvantitet i kvalitet mesa jagnjadi;
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_4123
dc.identifier.fulltexthttp://r.istocar.bg.ac.rs//bitstream/id/1543/Disertacija.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record