Now showing items 202-221 of 1433

   Titles
   Early weaning of twins as potential factor of the increase of Lamb meat production [1]
   EATING QUALITY OF BEEF MEAT [1]
   Eco-fish meal as an alternative to fish meal in diets for lambs [1]
   Efekat folijarne ishrane na prinos zrna soje [1]
   Efekat genotipa, pola i njihovih interakcija na osobine porasta jagnjadi [1]
   Efekat gustine naseljenosti na pojedine klanične osobine brojlera genotipa Cobb [1]
   Efekat interakcije sistematskih faktora na mlečnost krava simentalske rase u standardnim laktacijama [1]
   Efekat izvora proteina u obroku na proizvodne performanse jagnjadi u tovu [1]
   Efekat nivoa energije obroka na proizvodne performanse jagnjadi [1]
   Efekat programa ishrane na pojavu lezija na nogama i produktivnost brojlera [1]
   Efekat proteaze na proizvodne i klanične osobine tovnih pilića [1]
   Efekat različitih izvora biljnih ulja na proizvodne performanse i masnokiselinski sastav abdominalne masti brojlerskih pilića [1]
   Efekat ukrštanja domaće šarene rase sa tovnim rasama na kvalitet mesa u NR Kini i u Republici Srbiji [1]
   Efekat upotrebe fitaze na proizvodne rezultate i čvrstinu tibije brojlera [1]
   Efekat upotrebe sirove soje u smešama za ishranu kokoši nosilja na proizvodne rezultate i relativnu masu pankreasa [1]
   Efekat upotrebe sirove soje u završnim smešama za ishranu brojlerskih pilića na mere konformacije i udele vrednijih delova trupa [1]
   Efekti dodavanja različitih oblika selena u obroke za tovnu jagnjad [1]
   EFEKTI DODAVANJA TANINA NA HRANLJIVU VREDNOST OBROKA I PROIZVODNE REZULTATE JAGNJADI U TOVU [1]
   Efekti intenziteta svetlosti i gustine naseljenosti na telesnu masu i prinose vrednijih delova trupa brojlera [1]
   Efekti korišćenja konjugovane linolne kiseline u ishrani svinja na rezultate tova, sastav trupa i kvalitet mišićnog i masnog tkiva [1]