Now showing items 561-580 of 1435

   Titles
   Kako u Srbiji povećati proizvodnju junećeg, jagnjećeg i svinjskog mesa namenjenog domaćim potrebama i izvozu [1]
   Klanični rezultati jaradi domaće balkanske koze [1]
   Komparativni prikaz kvaliteta svinjskih polutki primenom različitih metoda ispitivanja [1]
   Konformacija trupova pilića [1]
   Kontaminacija gljivama i mikotoksinima hibrida kukuruza različite grupe zrenja [1]
   Kontaminacija gljivama i prirodna pojava ohratoksina A (OTA) u hrani za živinu [1]
   Kontaminacija gljivama i prirodna pojava T-2 toksina u hrani za živinu [1]
   Kontaminacija hrane za goveda plesnima i mikotoksinima [1]
   Kontaminacija toksigenim vrstama gljiva i njihovim mikotoksinima uzoraka kukuruza iz različitih regiona u Srbiji [1]
   Kontaminacija uzoraka zrna kukuruza gljivama s posebnim osvrtom na toksigene rodove [1]
   Kontaminacija žita aflatoksinima, metabolitima plesni Aspergillus flavus [1]
   Konzumna jaja poznatog porekla i garantovanog kvaliteta - brand jaja [1]
   Korelacija sinteze deoksinivalenola i zearalenola od strane Fusarium izolata poreklom sa zrna pšenice i kukuruza [1]
   Korelacije između nekih pokazatelja masnoće trupa brojlera [1]
   Korelaciona analiza povezanosti proizvodnih osobina kroz tri generacije krava simentalske rase [1]
   Korelaciona analiza proizvodnih osobina domaće balkanske koze [1]
   Korelaciona povezanost telesne mase srpske bele koze prema tipu jarenja i proizvodnim osobinama [1]
   Korelativni odnosi između nekih pokazatelja kvaliteta svinjskih trupova u nekonvencionalnim uslovima držanja [1]
   Korisne i štetne biljne vrste u livadsko pašnjačkim asocijacijama Stare planine [1]
   Kozarska proizvodnja, potreba i mogućnost u domaćinstvima brdsko-planinskih i ravničarskih područja [1]