Now showing items 1-1 of 1

    • Mef2b gene snp markers of meat productivity in Severokavkazskaya sheep breed 

      Trukhachev, Vladimir; Belyaev, Valery; Kvochko, Andrey; Kulichenko, Alexander; Kovalev, Dmitry; Pisarenko, Sergey; Volynkina, Anna; Selionova, Marina; Aybazov, Magomet M.; Shumaenko, Svetlana; Omarov, Arslan; Mamontova, Tatyana; Yatsyk, Olesya; Krivoruchko, Alexander; Petrović, Milan P.; Pantelić, Vlada; Caro Petrović, Violeta (Serbian Genetics Society, Belgrade, 2016)