Show simple item record

Reproductive and productive traits and genetic polymorphism of K-casein and ß- lactoglobulin in domestic and imported populations of simmental cows.

dc.contributor.advisorPerišić, Predrag
dc.contributor.otherBogdanović, Vladan
dc.contributor.otherPantelić, Vlada
dc.contributor.otherPopović, Jelena
dc.contributor.otherKučević, Denis
dc.creatorNikšić, Dragan M.
dc.date.accessioned2018-12-18T17:05:58Z
dc.date.available2018-12-18T17:05:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5633
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17257/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512145885
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9262
dc.identifier.urihttp://r.istocar.bg.ac.rs/handle/123456789/580
dc.description.abstractУ циљу испитивања репродуктивних, производних и морфометријских особина домаће и увежене популације крава сименталске расe, у овој дисертацији обухваћено је 954 крава, са укупно 3641 закљученом лактацијом. Све краве су се налазиле на подручју Топличког округа, код индивидуалних пољопривредних произвођача (везани систем) и на фарми са интензивним начином гајења (слободни систем). Од целокупне популације обухваћене овим истраживањем формиран је подузорак (157 крава) на коме је испитиван генетички полиморфизам за гене који кодирају κ-казеин и β-лактоглобулин. На основу начина држања (везани и слободни систем) и порекла (дамаћа грла, грла из увоза) грла су била подељена у четири групе: група 1 (грла домаћег порекла, гајена код индивидуалних произвођача); група 2 (грла пореклом из увоза, гајена код индивидуалних произвођача); група 3 (грла домаћег порекла, гајена на фарми) и група 4 (грла пореклом из увоза, гајена на фарми).На целокупној посматраној популацији F тестом вршено је испитивање утицаја обједињеног фактора начина држања и порекла за све производне, репродуктивне и особине телесне развијености, а затим је код особина које су значајно варирале под утицајем овог фактора вршен појединачан тест најмање значајне разлике (LSD). Након тога, такође F тестом је путем двофакторијалне анализе варијансе испитан утицај начина држања, порекла и њихове интеракције на све посматране особине. У овом истраживању, од негенетских фактора на целокупној популацији испитиван је утицај тељења-лактације по реду и сезоне тељења и њихове интеракција са обједињеним фактором начина држања и порекла грла...sr
dc.description.abstractThe analysis of the reproductive, productive and morphometric traits of domestic and imported populations of Simmental cows, in this thesis, included 954 cows with a total of 3641 concluded lactations. All cows were located in the territory of Toplica districts, and reared by individual agricultural producers (tied system) and on the farm with intensive cattle rearing (free system). The sub-sample was formed (157 cows) of the entire population included in this study, for the purpose of studying the genetic polymorphism in the genes encoding k-casein and β-lactoglobulin. Тhe animals were divided into four groups based on the rearing (tied and free system) and origin (local animals, imported animals): group 1 (animals of domestic origin, reared by individual agricultural producers/farmers); Group 2 (imported animals, reared by individual agricultural producers/farmers); Group 3 (animals of domestic origin, reared on the farm) and Group 4 (imported animals, reared on the farm).The impact of the unified factor rearing and origin for all productive, reproductive traits and body development properties was observed on the entire population by using the F test, and subsequently, in traits that showed significant variations under the influence of this factor, a single test of least significant difference (LSD) was carried out. Also, the F test was used, by a two factorial analysis of variance, to determine the effect of rearing system, origin and their interactions on all of the properties. In this study, the influence of calving – order of lactation and calving season, as non-genetic factors, and their interaction with the unified factor rearing and origin of animals, was examined on the overall population...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectсименталска расаsr
dc.subjectSimmental breeden
dc.subjectrearing methoden
dc.subjectoriginen
dc.subjectfertilityen
dc.subjectmilk yielden
dc.subjectseasonen
dc.subjectlactationen
dc.subjectκ-caseinen
dc.subjectβ-lactoglobulinen
dc.subjectначин држањаsr
dc.subjectпореклоsr
dc.subjectплодностsr
dc.subjectмлечностsr
dc.subjectсезонаsr
dc.subjectлактацијаsr
dc.subjectκ-казеинsr
dc.subjectβ-лактоглобулинsr
dc.titleРепродуктивне и производне особине и генетски полиморфизам К-казеина и ß-лактоглобулина домаће и увежене популације крава сименталске расеsr
dc.title.alternativeReproductive and productive traits and genetic polymorphism of K-casein and ß- lactoglobulin in domestic and imported populations of simmental cows.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractПеришић, Предраг; Пантелић, Влада; Поповић, Јелена; Кучевић, Денис; Богдановић, Владан; Никшић, Драган М.; Reproduktivne i proizvodne osobine i genetski polimorfizam K-kazeina i ß-laktoglobulina domaće i uvežene populacije krava simentalske rase;
dc.identifier.fulltexthttp://r.istocar.bg.ac.rs//bitstream/id/2306/578.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://r.istocar.bg.ac.rs/bitstream/id/1546/Disertacija.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record